iSTYLE Latvia

DATU APSTRĀDES VADLĪNIJAS

Dokumenta "iSTYLE Latvia datu apstrādes vadlīnijas" PDF versija lejupielādei

Dokumenta "Datu apstrādes darbību reģistrs" PDF versija lejupielādei

Pārziņa definīcija

iStyle Latvia SIA (sabiedrības reģistrācijas numurs: 40203008032, juridiskā adrese: Marijas iela 1, dz. 10, Rīga, LV-1050), turpmāk saukta “iSTYLE”, ir uzņēmējsabiedrība, kas nodarbojas ar Apple produktu un aksesuāru izplatīšanu un apkalpošanu. Papildus iSTYLE veikaliem tā ir operators arī tīmekļa veikalam (https://www.istyle.lv).

Sabiedrības nosaukums: iStyle Latvia sabiedrība ar ierobežotu atbildību, saīsināti iStyle Latvia SIA

Adrese: Marijas iela 1, dz. 10, Rīga, LV-1050

Sabiedrības reģistrācijas numurs: 40203008032

Nodokļu maksātāja ID: LV40203008032

Tālruņa numurs: +371 66954004

E-pasta adrese: info@istyle.lv

Mājaslapa: https://www.istyle.lv

Klientu serviss ir pieejams visos iSTYLE veikalos:

Brīvības gatve 372, Rīga, LV-1006, Latvija

Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija

Klientu servisa tālruņa numurs: +371 66954004
Klientu servisa e-pasta adrese: info@istyle.lv

iSTYLE neieceļ atbildīgos par datu aizsardzību.

Jebkādu jautājumu vai komentāru gadījumā sakarā ar datu apstrādi jūs varat sazināties ar iSTYLE Klientu servisu pa info@istyle.lv.

iSTYLE veiktā datu apstrāde

Šī dokumenta mērķis ir informēt mūsu klientu par to, ka notiek datu apstrāde sakarā ar iSTYLE veiktajām komerciālajām un pakalpojumu darbībām (turpmāk „Pakalpojumi”), datu avotu, apstrādes mērķi, datu apstrādes tiesisko pamatu, tās ilgumu, darbības ar datiem potenciāli iesaistīto datu apstrādātāju darbībām, bet personas datu pārsūtīšanas gadījumā – par attiecīgo datu pārsūtīšanas tiesisko pamatu un saņēmēju loku. Šis dokuments arī satur informāciju par to, kā iSTYLE aizsargā šos datus un informāciju.

iSTYLE rūpējas par to, lai tās veiktās datu apstrādes darbības atbilst Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Vispārējai datu aizsardzības regulai (Regula (ES) Nr. 2016/679, turpmāk saukta: Regula).

Lai sniegtu jums palīdzību šajā informācijas brošūrā izmantoto terminu skaidrošanā, vēlamies norādīt uz Regulā noteiktajām definīcijām:

personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem

apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

datu pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Datu apstrādes iespējamais tiesiskais pamats

Saskaņā ar Regulu personas datu apstrāde ir likumīga, ja pastāv vismaz viens šāds tiesiskais pamats:

 • datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata,
 • datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei,
 • datu apstrāde ir nepieciešama juridiska pienākuma izpildei,
 • datu apstrāde ir nepieciešama sakarā ar vitālām interesēm (piemēram, dzīvības aizsardzība),
 • datu apstrāde ir nepieciešama datu pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu aizsardzībai,
 • datu apstrāde ir nepieciešama sabiedrības interesēs vai datu pārziņa oficiālo pilnvaru īstenošanai (tas nav būtiski iSTYLE gadījumā).

Ja datu apstrāde notiek uz piekrišanas pamata, iSTYLE kā datu pārzinim jāspēj demonstrēt, ka klients ir piekritis savu personas datu apstrādei. Piekrišana uzskatāma par atbilstošu tiesisko pamatu datu apstrādei, ja tā ir brīvi sniegta, konkrēta, skaidra un informēta. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību. Piekrišanas atsaukšanai jābūt tikpat viegli īstenojamai kā tās sniegšanai.

Ja datu sniegšana notiek uz likumā vai līgumā noteikta pienākuma pamata, šādu datu neatklāšanas sekas var būt tādas, ka klientam nav iespējams izmantot iSTYLE pakalpojumus. 

iSTYLE kā datu pārzinis nepārbauda klienta sniegto personas datu likumību. Par sniegto informāciju atbild vienīgi klients.

Leģitīmo interešu piemērošanas tiesiskais pamats ir tāds, ka datu pārziņa leģitīmajām interesēm jābūt samērīgām ar tiesību ierobežošanu uz personas datu aizsardzību. Lai to noteiktu, vispirms nepieciešams veikt iepriekšēju „interešu līdzsvara” pārbaudi. „Interešu līdzsvara” pārbaudes nolūkos iSTYLE kā datu pārzinis:

 • konstatē savas leģitīmās intereses attiecībā pret personas datu subjektu, par ko tiek veikta „interešu līdzsvara” pārbaude,
 • nosaka datu subjekta intereses un tiesības attiecībā uz personas datu subjektu, par ko tiek veikta „interešu līdzsvara” pārbaude, 
 • veic leģitīmo interešu pārbaudi no datu subjekta un datu pārziņa puses un, pamatojoties uz to, nosaka, vai personas datus var likumīgi apstrādāt.

Dažādu datu apstrādes gadījumu apraksts (to nolūks, tiesiskais pamata, ilgums un apstrādājamo datu apjoms)

Datu apstrādes gadījumi ir norādīti tabulā Pielikumā 1.

Ar mazumtirdzniecības veikala klientiem saistīta datu apstrāde

Videonovērošana

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

Mazumtirdzniecības veikalos ir uzstādītas videonovērošanas sistēmas kameras. Videonovērošanas sistēmas operators ir iSTYLE. Netiek veiktas šādas darbības: dzīvā skata pastāvīga vērošana, novērošana ar slēptām kamerām, balss ierakstīšana, citu biometrisko datu apstrāde.

Attiecīgie noteikumi un informācija

iSTYLE mazumtirdzniecības veikaliem ir atsevišķs datu apstrādes paziņojums par videonovērošanu, tas atrodams Pielikumā 2.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (a) pantu: datu apstrāde tiek veikta uz mazumtirdzniecības klientu piekrišanas pamata.

Priekšnoteikums piekrišanai pēc noklusējuma ir brīdinājuma zīmes (izkārtnes, plakāta) izvietošana uz iSTYLE mazumtirdzniecības veikalu durvīm, informējot klientus, ka darbojas videonovērošanas sistēma.

Datu apstrādes nolūks uz norādītā regulas noteikuma pamata ir privātīpašuma aizsardzība un īpašuma aizsardzība. Turklāt papildu leģitīmus nolūkus var konstatēt arī pretlikumīgu darbību atklāšanā un novēršanā un klientu un darbinieku dzīvības un fiziskās labklājības aizsardzībā.

Apstrādājamo datu apjoms

Mazumtirdzniecības veikala apmeklētāju un darbinieku attēli.

Datu turēšanas ilgums

3 darba dienas pēc ierakstīšanas laika;

līdz 30 dienām, ja ir runa par augstas vērtības aktīvu (ar cenu virs 50 minimālām mēnešalgām uz to brīdi) aizsardzību.

Attiecīgās IT sistēmas

Kameru veiktie ieraksti tiek glabāti neizmantotā datu glabāšanas sistēmā slēgtā konteinerā veikalā un/vai atmiņas kartē vai datu glabāšanas ierīcē, kas ievietota pašās kamerās. 

Ar pirkumiem saistīta datu apstrāde

Pirkšana, pasūtīšana

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

Klients var veikt vēlamo pirkumu iSTYLE veikalos vai pasūtīt preci, ja tā nav krājumā.

Datu apstrādes tiesiskais pamats 

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (b) pantu: līguma izpildei, kurā datu subjekts ir puse, vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. 

Datu apstrādes nolūks ir pārdošanas līguma noslēgšana un izpilde (produkta nodošana, pirkuma cenas samaksa), kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Vārds, adrese, kontaktu informācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese). Pirkuma laiks. Piegādes datums. Piegādes adrese.

Ja produkta pirkumu pavada apdrošināšanas līgums: informācija, kas nepieciešama SIA Garantijas Centra un Compensa Vienna Insurence Group  SIA apdrošināšanas polises sagatavošanai (šajā gadījumā iSTYLE ir datu apstrādātājs, kas pārstāv apdrošināšanas sabiedrību).

Ja produkts tiek iegādāts uz nomaksu: informācija, kas nepieciešama SIA Inbank Līzings un A/S Citadele. patērētāja kredīta pieteikuma apstrādei (šajā gadījumā iSTYLE ir datu apstrādātājs, kas pārstāv kredītiestādes).

Datu turēšanas ilgums

Līdz pretenziju iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar līgumu.

Attiecīgās IT sistēmas

Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com

Rēķinu izrakstīšana

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

Kad klients pērk produktu, iSTYLE sagatavo rēķinu izrakstīšanas programmā ģenerētu rēķinu. 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (c) pantu: datu pārzinim saistoša juridiska pienākuma izpilde. Piemērojamie likumi: 

 • likuma „Par grāmatvedību” 2. un 3. pants

Datu apstrādes nolūks ir ekonomiskā notikuma (preču piegādes) attaisnošana un dokumentēšana, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Klienta vārds un adrese. Pirkuma datums.

Datu turēšanas ilgums

Saskaņā ar likuma Par grāmatvedību 10. Pants – rēķinu (pārējo attaisnojuma dokumentu( uzglabāšanas laiks ir ne mazāk, kā 5 gadus

Attiecīgās IT sistēmas

Deltek Maconomy

Iepakošana, piegāde

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

Pamatā šie uzdevumi ir daļa no procesa, kad klients pērk produktu nevis veikalā, bet ar tiešsaistes pasūtījuma palīdzību. Tomēr tie var būt jāveic arī tad, ja pirkums (pasūtījums) tiek veikts veikalā. Iepakošanu veic iSTYLE mazumtirdzniecības veikals un tā darbinieki vai neatkarīgās noliktavas darbinieki, bet piegāde tiek uzdota neatkarīgam kurjeru dienestam.

Attiecīgie noteikumi un informācija

 https://istyle.lv/distances_ligums/

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (b) pamatu: līguma izpilde. 

Datu apstrādes nolūks ir pārdošanas līguma izpilde (produkta piegāde), bet tiešsaistes pasūtījumu gadījumā – attālinātā līguma izpilde, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Vārds, piegādes adrese, kontaktu informācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese). Piegādes datums. 

Cita klienta sniegta informācija.

Datu turēšanas ilgums

Līdz pretenziju iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar līgumu.

Attiecīgās IT sistēmas

Deltek Maconomy, Magento, salesforce.com

Ar tiešsaistes klientiem saistīta datu apstrāde

Attiecībā uz nomaksas un apdrošināšanas iespējām, rēķinu izrakstīšanas, iepakošanas un piegādes procesiem tiešsaistes pirkumi (kas veikti tīmekļa veikalā) atšķiras no pirkumiem veikalā tikai ar datu apstrādes formu.

Reģistrācija

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

Kad klients vēlas izdarīt pasūtījumu tīmekļa veikalā, tam vispirms jāaizpilda reģistrācijas forma, kas atrodama REĢISTRĀCIJAS apakšizvēlnē (https://istyle.lv/customer/account/create/), un tad jāseko tajā sniegtajiem norādījumiem. Klients saņems e-pastu ar apstiprinājumu par sekmīgu reģistrāciju uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Reģistrācijas procesā ievadītos datus iSTYLE pārsūta uz savām IT sistēmām. 

Attiecīgie noteikumi un informācija

iSTYLE tīmekļa veikala Noteikumi un nosacījumi: https://istyle.lv/distances_ligums/

Tīmekļa veikala pirkumu ceļvedis un tīmekļa veikala sūtījumu un maksājumu informācija: https://istyle.lv/apmaksa_un_piegade/

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (a) pantu: datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata.

Datu apstrādes nolūks ir radīt klientam lietotāja kontu, lai vienkāršotu turpmāko pirkumu veikšanu tīmekļa veikalā, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Vārds, e-pasta adrese. Reģistrācijas datums.

Pierakstīšanās parole.

Datu turēšanas ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai vai personīgā konta dzēšanai.

Attiecīgās IT sistēmas

Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy

Pirkumi tīmekļa veikalā 

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

Produktu pirkumiem tīmekļa veikalā reģistrācija nav obligāti nepieciešama.  Gadījumā, ja klients nevēlas reģistrēties, pēc vēlamā pirkuma izvēles tas var norādīt pasūtījuma apstrādei nepieciešamās ziņas arī pasūtījuma noformēšanas lodziņā. Veicot pirkumu tīmekļa veikalā, klients izvēlas vēlamos pirkumus un ar tiem saistītos pakalpojumus, sniedz rēķinu izrakstīšanai un piegādei nepieciešamo informāciju un tikai tad nodod pasūtījumu un samaksā pirkuma cenu par produktiem. Datus, ko klients ievada pirkuma izdarīšanas procesā, iSTYLE pārsūta uz savām IT sistēmām.

Attiecīgie noteikumi un informācija

iSTYLE tīmekļa veikala Vispārējie noteikumi un nosacījumi: https://istyle.lv/distances_ligums/

Tīmekļa veikala pirkumu ceļvedis un tīmekļa veikala sūtījumu un maksājumu informācija: https://istyle.lv/apmaksa_un_piegade/

Ja klients izvēlas veikt maksājumu tiešsaistes kredītkartes/debetkartes darījumā, maksājuma veikšanu atbalsta neatkarīgs tiešsaistes maksājuma pakalpojumu sniedzējs. Ja klients vēlas veikt tiešsaistes maksājumu, iSTYLE mājaslapa pāradresē klientu uz maksājumu vietni, kur tiek ievākti darījuma apstrādei nepieciešamie dati (kredītkartes informācija, piemēram, kartes numurs, derīguma termiņa beigu datums, CVC kods) un ar kredītkartes/debetkartes maksājuma darījumu saistītā informācija (maksātāja ID, darījuma summa, datums un laiks). Tiešsaistes maksājuma pakalpojumu sniedzējs rīkojas ar visiem ievāktajiem datiem saskaņā ar spēkā esošo PCI DSS standartu (Maksājumu karšu nozares datu drošības standarts) un attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem: http://www.fstiesa.lv/lv/banku-klientiem/6_20120221_par_karsu_datu_drosibas_standartu.pdf . Nekādi tiešsaistes darījuma laikā apstrādāti dati netiek pārsūtīti iSTYLE. iSTYLE saņem tikai informāciju par tiešsaistes maksājuma sekmīgu pabeigšanu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (b) pants: līguma izpilde, kā arī Paterētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pants un 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”  – saistībā uz līgumiem, kas noslēgti starp patērētājiem un uzņēmumiem sakarā ar tīmekļa veikalā veiktu darbību komerciālos nolūkos.

Datu apstrādes nolūks ir līguma noslēgšana un izpilde starp attālinātām pusēm, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Iepakošanas un sūtīšanas informācija (vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Pirkuma laiks.

Ja produkta pirkumu pavada apdrošināšanas līgums: dzimšanas vieta un datums (šajā gadījumā iSTYLE ir datu apstrādātājs, kas pārstāv SIA Garantijas Centrs un Compensa Vienna Insurence Group  SIA apdrošināšanas polises sagatavošanai).

Ja produkts tiek pirkts uz nomaksu: informācija, kas nepieciešama SIA Inbank Līzings, A/S Citadele (vai citām kreītiestādēm un bankām). patērētāja kredīta pieteikuma apstrādei (šajā gadījumā iSTYLE ir datu apstrādātājs, kas pārstāv kredīiestādes).

Datu turēšanas ilgums

Līdz pretenziju iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar līgumu.

Attiecīgās IT sistēmas

Magento, salesforce.com, Deltek Maconomy

Atteikuma tiesības 14 dienu laikā

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

Tādu līgumu gadījumā, kas noslēgti ārpus mazumtirdzniecības veikaliem un starp attālinātām pusēm, klientam ir tiesības atkāpties no līguma bez pienākuma norādīt attaisnojumu 14 dienu laikā. Pamatojoties uz Paterētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta un 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” prasībām, uzņēmumam ir pienākums nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas pēc tam, kad uzņēmumam kļūst zināms par atkāpšanos, atmaksāt klienta samaksāto kopējo summu, ieskaitot ar līgumu izpildi saistītās izmaksas. Atmaksāšana jāveic ar tādu pašu metodi, kāda izmantota sākotnējā maksājumā.

Klients var izmantot atkāpšanās tiesības, iesniedzot pieteikumu. Ja klients vēlas izmantot atteikuma tiesības, tam jānosūta skaidrs paziņojums, detalizēti norādot savu vēlmi izbeigt līgumu, pa pastu uz iSTYLE adresi vai pa e-pastu uz šādu adresi: info@istyle.lv, vai jāiesniedz atteikuma pieteikums personīgi iSTYLE klientu servisa centrā. 

Attiecīgie noteikumi un informācija

iSTYLE webshop https://istyle.lv/distances_ligums/

Datu apstrādes tiesiskais pamats 

Tiesiskais pamats datu apstrādei, kas tiek veikta, lai nodrošinātu klientam atteikuma tiesības: skatīt Regulas 6 (1) (c) pantu: pārzinim saistoša juridiska pienākuma izpilde. Piemērojamais likums: Paterētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta un 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” prasības. 

Datu apstrādes nolūks ir nodrošināt iespēju izmantot likumīgās atteikuma tiesības, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Līguma datums, patērētāja vārds un adrese, patērētāja bankas konta numurs (tas nepieciešams tikai tad, ja klients neizvēlas tiešsaistes kredītkartes/debetkartes maksājuma metodi, vai tad, ja produkts ar pirkuma cenu zem 150 EUR tiek pārdots ārpus veikala). 

Datu uzglabāšanas ilgums

Ne vairāk kā 5 gadi.

Mārketinga darbības

Informatīvi izdevumi

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

iSTYLE var sūtīt informatīvus izdevumus tikai ar klienta iepriekšēju piekrišanu. Uz šādas piekrišanas pamata iSTYLE regulāri sūta abonentiem mārketinga informatīvos izdevumus. Katrs informatīvais izdevums satur iespēju atteikties no abonēšanas.

Apstrādes tiesiskais pamats 

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (a) pantu: datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata. Pamatojoties uz Reklāmas likuma 3. un 4. pantu par pamata prasībām un noteiktiem ierobežojumiem komerciālās reklāmas darbībām, ja tās citādi nav atļautas ar atsevišķu likumu, reklāmas materiālu sūtīšanai fiziskām personām, tieši sazinoties ar tām (turpmāk saukts „tiešais mārketings”), it sevišķi pa e-pastu vai līdzvērtīgiem komunikācijas līdzekļiem, ir nepieciešama saņēmēja iepriekšēja, skaidra un konkrēta piekrišana. 

Piekrišanas deklarācija var būt noformēta jebkādā veidā, kas satur deklarētāja vārdu un – gadījumā, ja reklāmas materiāli, uz ko attiecas piekrišana, ir paredzēti noteikta vecuma personām – personas dzimšanas vietu un datumu un citus personas datus, kuru apstrādei deklarētājs piekrīt. Deklarācijā arī jānorāda, ka piekrišana ir labprātīga, un persona to sniedz pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas.

Piekrišanas deklarāciju var brīvi atsaukt bez ierobežojumiem vai pamatojuma jebkurā laikā. Tādā gadījumā deklarētājam vairs nedrīkst sūtīt reklāmas materiālus. 

Datu apstrādes nolūks ir komerciālu piedāvājumu izplatīšana ieinteresētām personām, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Vārds, e-pasta adrese. Abonēšanas/atteikšanās no abonēšanas laiks.

Datu turēšanas ilgums

Līdz piekrišanas atsaukšanai (atteikumam no abonēšanas).

Attiecīgās IT sistēmas

Mailchimp, salesforce.com

Tiešais mārketings

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts:

iSTYLE var sūtīt reklāmas materiālus tikai ar klienta iepriekšēju piekrišanu. iSTYLE sūta vēstules, kas satur reklāmas un mārketinga materiālus, uz klienta adresi tikai tad, ja klients tam ir piekritis.

iSTLYE arī paziņo klientiem, ka gadījumā, ja personalizētu reklāmas materiālu saņemšanai nepieciešama viņu piekrišana, iSTYLE izmantos klientu pirkumu vēsture un/vai tīmekļa pārlūkošanas informāciju, lai sakopotu visbūtiskākos materiālus.

Šādos personalizētos reklāmas materiālos mēs informējam savus klientus par mūsu produktiem, pašreizējiem pakalpojumiem, akcijām un īpašiem piedāvājumiem, un sniedzam viņiem informāciju, kas pēc mūsu domām varētu interesēt mūsu klientus.

Kompilējot reklāmas materiālus, iSTYLE izmanto klienta pārlūkošanas vēsturi, kas dokumentēta mūsu tīmekļa vietnēs (piemēram, produktu meklēšana), lai noteiktu, kādi produktu piedāvājumi būtu jānorāda klientam. Tomēr iSTYLE nerada klientu lietotāju profilus mārketinga nolūkos; profilēšana notiek tikai grupu līmenī (piemēram, Mac lietotāji). iSTYLE veiktās mārketinga aktivitātes nav pamatotas tikai ar automatizētu lēmumu pieņemšanu. 

Kas attiecas uz tiešā mārketinga nolūkiem un personalizētām reklāmām, klientam ir tiesības atsaukt savus iepriekšējos paziņojumus, un tad, ja klients vairs nevēlas saņemt šādus paziņojumus, viņš var bez ierobežojumiem informēt mūs par savu lēmumu jebkurā laikā, nenorādot pamatojumu (un bez maksas). Ikreiz, kad klients saņem no mums tiešu ar pārdošanu saistītu komunikāciju pa e-pastu, mēs atgādinām, ka viņam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu paziņojumu. Klients var, atsaucos savu iepriekšējo paziņojumu, jebkurā laikā atteikties no šādu reklāmu saņemšanas.

Apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (a) pantu: datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata. Pamatojoties uz uz Reklāmas likuma 3. un 4. pantu par pamata prasībām un noteiktiem ierobežojumiem attiecībā uz komerciālās reklāmas darbībām, ja vien tas nav atļauts ar atsevišķu likumu, reklāmas materiālu sūtīšanai fiziskām personām, tieši sazinoties ar tām (turpmāk saukts „tiešais mārketings”), ir nepieciešama saņēmēja iepriekšēja, skaidra un konkrēta piekrišana. 

Piekrišanas deklarācija var būt noformēta jebkādā veidā, kas satur deklarētāja vārdu un – gadījumā, ja reklāmas materiāli, uz ko attiecas piekrišana, ir paredzēti noteikta vecuma personām – personas dzimšanas vietu un datumu un citus personas datus, kuru apstrādei deklarētājs piekrīt. Deklarācijā arī jānorāda, ka piekrišana ir labprātīga, un persona to sniedz pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas. 

Piekrišanas deklarāciju var brīvi atsaukt bez ierobežojumiem vai pamatojuma jebkurā laikā. Tādā gadījumā deklarētājam vairs nedrīkst sūtīt reklāmas materiālus. 

Datu apstrādes nolūks ir komerciālo piedāvājumu izplatīšana ieinteresētajām personām, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Vārds, e-pasta adrese. Dati par iepriekšējiem pirkumiem un/vai tīmekļa pārlūkošanas vēstule. Abonēšanas/atteikšanās no abonēšanas laiks.

Datu turēšanas ilgums

Līdz piekrišanas atsaukumam.

Attiecīgās IT sistēmas

Mailchimp, salesforce.com, pleisty.com

Lojalitātes programma

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

iSTYLE Lojalitātes programma ir iSTYLE izmantota mārketinga sistēma, kas ļauj piešķirt noteiktas balvas klientiem, kuri piedalās programmā. Lojalitātes programma ir pieejama klientiem, kuri pērk savus produktus veikalā vai tīmekļa veikalā (http://www.istyle.lv).

Lai piedalītos Lojalitātes programmā, klientam nepieciešama personīgā Lojalitātes karte. Šī „karte” nav fiziska karte, tā ir tikai digitāla krātuve uzkrāto punktu reģistrēšanai. Klients var saņemt karti no darbiniekiem iSTYLE mazumtirdzniecības veikalos, kad veic pirkumu. Veicot pirkumu tīmekļa veikalā, klients var saņemt karti caur digitālo lietotāja saskarni. Abos gadījumos iSTYLE nosūta klientam e-pastu ar saiti uz Programmu. Lai pievienotos Programmai, klientam jāapstiprina šāds nodoms caur citu e-pastā norādītu saiti, un tikai tad tas var saņemt savu virtuālo Lojalitātes karti no iSTYLE. Kartes turētāja bilancē pieejamos lojalitātes punktus, var izmantot, pērkot citus produktus, kas tiek pārdoti iSTYLE mazumtirdzniecības veikalos un tīmekļa veikalā. 

Attiecīgie noteikumi un informācija

https://istyle.lv/privatuma_noteikumi/ 

Apstrādes tiesiskais pamats 

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (a) pantu: Datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata.

Datu apstrādes nolūks ir piešķirt atlaides klientiem, kuri atgriežas, lai paaugstinātu klientu apmierinātību un palielinātu tādu klientu skaitu, kuri atgriežas, un tas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Vārds, e-pasta adrese. Kartes numurs. Pirkumu laiki.

Datu turēšanas ilgums

Līdz piekrišanas atsaukumam. 

Attiecīgās IT sistēmas

Mailchimp, salesforce.com

Ar apkalpošanas darbībām saistītā datu apstrāde

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

iSTYLE ir Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Īrija (turpmāk “Apple”) oficiālais apkalpošanas partneris uz līguma pamata. 

Apkalpošanas darbību tiesiskais pamats var būt daudzveidīgs:

 • Apkalpošana Apple piešķirtā ražotāja garantijas periods laikā (uz līguma pamata, kas stājas spēkā produkta iegādes brīdī),
 • Garantijas pieprasījuma apstiprināšana (uz likuma pamata),
 • Apkalpošana garantijas perioda laikā (uz likuma pamata),
 • Apkalpošana ārpus garantijas perioda, par ko maksā klients (uz līguma pamata, kas stājas spēkā, kad klients pasūta attiecīgo remontu),
 • Ārpusgarantijas apkalpošanas vai apkopes darbi, par ko maksā klients (uz līguma pamata, kas stājas spēkā, kad klients pasūta apkalpošanu).
 • Remonta veikšana uz ierīces apdrošināšanas un/vai paplašinātās garantijas pamata. 

Serviss var sazināties ar klientu vairākos veidos:

 • Klients var atgādāt defektīvos produktus uz iSTYLE veikalu vai norunāt tikšanos ar interneta vai telefona palīdzību klientu servisā, vai pieteikt apdrošināšanas prasību apdrošinātāja pārstāvim.

Ar apkalpošanu saistītās darbības ir tādas pašas tādā ziņā, ka iSTYLE sastāda darba lapu uz klienta pieprasījuma pamata un reģistrē to salesforce.com sistēmā.

Ja klienta pieteiktais defekts izrādās reāls, serviss veic produktu remontu un nosūta ar kļūmes risināšanu saistīto informāciju Apple.

Ja defekta novēršanai nepieciešama Apple palīdzība, serviss var lūgt iesniegt ierīces pierakstīšanās informāciju, un tās saturs arī var tikt droši nokopēts jaunā ierīcē.

Attiecīgie noteikumi un informācija

https://istyle.lv/distances_ligums/

Apstrādes tiesiskais pamata

Atkarībā no attiecīgās apkalpošanas darbības datu apstrādes tiesiskais pamats var būt daudzveidīgs:

 • Regulas 6 (1) (b) pants: līgumā noteiktu pienākumu izpilde, un
 • Regulas 6 (1) c) pants: pārzinim saistoša juridiska pienākuma izpilde, un
 • Regulas 6 (1) a) pants: datu subjekta piekrišana.

Datu apstrādes nolūks

 • Produktu defektu novēršana,
 • Garantijas saistības izpilde,
 • Remonta un apkopes vajadzības, vai
 • Citu apkalpošanas darbību izpilde.

Apstrādājamo datu apjoms:

Personīgā un kontaktu informācija, kas ierakstīta rēķinā un servisa darba lapā (e-pasta adrese, tālruņa numurs), rezervēto tikšanos lapā ierakstītie personas dati. Laiks, kad paziņots par kļūdu, kad nosūtīti paziņojumi, un remontētās ierīces saņemšanas datums. 

Garantijas prasību izskatīšana, pamatojoties uz likumdošanu

Apstrādes tiesiskais pamats

Regulas 6 (1) c) pants: pārzinim saistoša juridiska pienākuma izpilde.

Piemērojamie likumi:

 • Paterētāju tiesību aizsardzības likuma 16., 27., 28. pants

Apstrādājamo datu apjoms uz līguma pamata, datu turēšanas laiks:

Uzņēmumam ir jāsastāda ziņojums par saņemtajām garantijas prasībām, norādot:

a) patērētāja vārdu un adresi, līdz ar paziņojumu, ka patērētājs piekrīt norādītajai ierakstu apstrādei,

b) kustamas preces, kas pārdota uz līguma pamata starp patērētāju un uzņēmumu, nosaukums un pirkuma cena,

c) Piegādes datums no uzņēmuma puses,

d) Datums, kad paziņots par defektu,

e) Defekta apraksts,

f) tiesības, ko klients vēlas izmantot saistībā ar savu garantijas prasību, un

g) garantijas prasības risināšanas kārtība vai iemesli, kādēļ noraidīta prasība par saistīto tiesību izmantošanu.

Uzņēmumam ir pienākums turēt dokumentētās patērētāju garantijas prasības trīs gadus no to iesniegšanas datuma un uzrādīt tās pēc kontrolējošās institūcijas pieprasījuma.

Kad ir iesniegts remonta pieprasījums vai garantijas prasība un nepieciešams novērtēt prasības pamatotību, un patērētājs šādā nolūkā nodod kustamo preci, patērētājam tiek izsniegta kvīts, kurā jānorāda:

a) patērētāja vārds un adrese,

b) konkrētās preces identificēšanai nepieciešamā informācija,

c) preces saņemšanas datums un laiks, un

d) piegādes datums un laiks, kad patērētājs varēt atgūt remontēto preci.

Augšminētās prasības var tikt izpildītas, iegrāmatojot tās garantiju reģistrācijas žurnālā.

Noteikumi par reģistrācijas žurnālu obligāto saturu nosaka, ka patērētājam jāiesniedz paziņojums par to, ka tas piekrīt savu reģistrācijas žurnālā ierakstīto datu apstrādei (kas tiek veikta saskaņā ar Regulu) – neatkarīgi no tā, datu apstrādes tiesiskais pamats ir pats likums, nevis datu subjekta piekrišana, ko šādā gadījumā pat nevar uzskatīt par labprātīgu. Attiecībā uz tādiem personas datiem, kas nav minēti likumā, bet kuru apstrāde ir nepieciešama prasības izpildei (piemēram, kontaktu informācija), datu apstrādes tiesiskais pamats var būt datu subjekta piekrišana.

Attiecībā uz šādiem citiem datiem, ko nepieciešams apstrādāt, apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6 (1) (a) pants: datu subjekta piekrišana. 


Datu apstrādes apakšgadījumi garantijas prasību risināšanai

Reģistrācijas žurnāla aizpildīšana par paziņotajiem defektiem

iSTYLE iegrāmato prasību ierīces saņemšanas reģistrācijas žurnālā (servisa darba lapa).

Apstrādājamie dati: vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ierīces sērijas numurs, veids, pirkuma datums.

Paziņojumu sūtīšana par remonta procesu

Parasti iSTYLE sūta vairākus paziņojumus par remonta procesu, izmantojot e-pasta adresi, kas norādīta darba lapā un salesforce.com sistēmā, it sevišķi par šādiem notikumiem: kad tiek ierosināts remonta process, kad prece ir pārsūtīta Apple, un kad remonta process ir pabeigts.

Pārējos paziņojumus par remonta procesa izpildi automātiski izsūta salesforce.com gadījumā, ja klients neatgūst ierīci.

Pierakstīšanās informācijas apstrāde, paroles 

Ja remonta process prasa piekļuvi ierīces operētājsistēmai, iSTYLE jālūdz tās īpašnieks veikt pierakstīšanos. Pēc remonta procesa pabeigšanas iSTYLE rakstiskā veidā paziņo īpašniekam, ka jāmaina pierakstīšanās informācija un paroles. 

Ierīces atdošana

iSTYLE uztur pabeigto remontu reģistrācijas žurnālu kurā dokumentē remonta procesa pabeigšanu un ierīces atdošanu. Tas satur tādus pašus personas datus kā servisa darba lapa.

Noraidīto prasību apstrāde

Prasības noraidīšanas gadījumā iSTYLE aizpilda reģistrācijas žurnālu par noraidījumu un – gadījumā, ja defekta remontu iespējams veikt par papildu maksu – norāda kotāciju. Šie dokumenti satur tādus pašus personas datus kā servisa darba lapa. Ja klients apstiprina kotāciju, par samaksu tiek izrakstīts rēķins iepriekš norādītajā kārtībā. 

Administrēšana Apple ražotāja garantijas kontekstā

Apstrādes tiesiskais pamats

Skatīt Regulas 6 (1) b) pantu: līguma saistību izpilde.

Datu apstrādes apakšgadījumi un dokumenti ir līdzīgi tiem, kas norādīti sadaļā par garantijas prasību izskatīšanu.

Pārējās apkalpošanas darbības (maksas remonts, apkope)

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Skatīt Regulas 6 (1) b) pantu: līguma saistību izpilde.

Datu apstrādes apakšgadījumi un dokumenti ir līdzīgi tiem, kas norādīti sadaļā par garantijas prasību izskatīšanu.

Klientu servisa veiktā datu apstrāde sakarā ar sūdzību risināšanu

Zvanu centrs

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

iSTYLE zvanu centra un ziņu apstrādi uz ārpakalpojuma pamata veic neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumu sniedzējs rīkojas kā iSTYLE datu apstrādātājs, pildot klientu servisa uzdevumus, un šādiem uzdevumiem nepieciešamā apjomā tam ir piešķirta piekļuve klientu datiem, kas glabājas salesforce.com sistēmā.

Attiecīgie noteikumi un informācija

Telefona atbalsta dienesta un balss ierakstu uzdevumiem ir sagatavots atsevišķs privātuma paziņojums. Šis paziņojums ir atrodams Pielikumā 3.

Datu apstrādes tiesiskais pamats telefona atbalsta dienesta gadījumā

Balss ir uzskatāma par personas datiem, tādēļ apstrādes process un paši ieraksti ietilpst datu apstrādes apjomā. Datu apstrādes tiesiskais pamats šādā nolūkā ir noteikts Regulas 6 (1) (a) pantā: klienta piekrišana. Ja klients nevēlas, lai tā balss tiek ierakstīta, tam ir iespēja vērsties ar savu problēmu personīgi jebkurā iSTYLE mazumtirdzniecības veikalā vai sūtīt e-pastus Klientu atbalsta dienestam.

Datu apstrādes nolūks: 

 • Pārbaudīt uz sarunas pamata pārvaldes sistēmā ierakstīto datu pareizību,
 • Pamatot izteiktos paziņojumus,
 • Izpildīt līgumu, dokumentēt iSTYLE veiktās procedūras likumību,
 • Izšķirt strīdus,
 • Pārbaudīt sarunas toni sūdzību gadījumā,
 • Veikt kvalitātes kontroles analīzi, lai uzlabotu klientu pārvaldības kvalitāti nolūkā palīdzēt efektīvi risināt personu sūdzības/problēmas.

Apstrādājamo datu apjoms

Zvanu centrs ieraksta gan zvanītāja/zvana saņēmēja tālruņa numuru, gan pašu sarunu, tai skaitā personīgo informāciju, ko klients sniedz sarunas laikā. Tā kā balss pati par sevi ir uzskatāma par personas datiem, ierakstīšanas process un ierakstu glabāšana arī ietilpst datu apstrādes apjomā. Zvana laiks.

Citi ar klientu apkalpošanu saistīti dati, atkarībā no gadījuma rakstura: 

- uzvārds, vārds,

- adrese, 

- pasta adrese, e-pasta adrese,

- tālruņa numurs,

- lietotāja vārds ar tīmekļa veikalu saistītos gadījumos,

- piegādes un rēķina informācija,

- servisa darba lapas numurs,

- bankas konta numurs,

- dzimšanas vieta un datums ar apdrošināšanas prasībām saistītos gadījumos.

Datu turēšanas ilgums

Zvanu centrs glabā ierakstus tādu periodu, kas ir nepieciešams, lai atrīsīnātu katru individuālo klienta situāciju. Pēc atrisināšanas dati tiks dzēsti 10 darba dienu laikā.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ziņu apstrādes gadījumā (atbildes uz e-pastiem un klientu sūtītās sociālo mēdiju ziņas)

Klients labprātīgi sniedz personīgo informāciju, kad sūta ziņas un e-pastus iSTYLE. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir noteikts Regulas 6 (1) (a) pantā: klienta piekrišana.

Datu apstrādes nolūks: 

Atbildēšana uz klientu iesniegtajiem jautājumiem.

Apstrādājamo datu apjoms:

Klienta e-pasta adrese, kā arī klienta sniegtie personas dati. Citi ar klienta apkalpošanu saistīti dati, atkarībā no gadījuma rakstura. IP adrese, ja ziņas tiek pārsūtītas caur sociāliem mēdijiem.

Attiecīgās IT sistēmas

Zvanu centra pakalpojumu sniedzēja IT sistēma. Salesforce.com.

Klientu grāmata, patērētāju tiesību jautājumu risināšana

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

Klientiem ir tiesības iesniegt sūdzības. Klients var iesniegt sūdzību personīgi vai rakstiskā veidā uzņēmumam vai personai, kas rīkojas uzņēmuma interesēs un tā vārdā sakarā ar to darbinieku rīcību, darbībām un bezdarbību, kuriem uzdoti izplatīšanas un pārdošanas procesi, kas tieši attiecas uz klientu.

Uzņēmumam ir pienākums izstrādāt klientu sūdzības izskatīšanas kārtību un atbildēt uz sūdzību rakstiskā veidā 30 dienu laikā un nosūtīt savu atbildi klientam. 

Sūdzības izskatīšanas kārtībai jāsatur šāda informācija:

a) klienta vārds un adrese,

b) sūdzības iesniegšanas vieta, laiks un iesniegšanas veids,

c) klienta iesniegtās sūdzības detalizēts apraksts kopā ar dokumentu un citu klienta iesniegto pierādījumu sarakstu,

d) uzņēmuma sniegtais paziņojums sakarā ar sūdzību, ja sūdzība ir tāda, kas jāizmeklē nekavējoties,

e) klienta un darbinieka, kas aizpilda reģistrācijas žurnāla ierakstu, paraksts (izņemot mutiskas sūdzības pa tālruni vai ar citu elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību),

f) reģistrācijas žurnāla ieraksta sagatavošanas vieta un laiks,

g) ja sūdzības tiek iesniegtas mutiski pa tālruni vai ar citu elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību – sūdzības unikālais identifikācijas numurs.

Attiecīgie noteikumi un informācija

Informatīvai skrejlapai par patērētāju aizsardzību jābūt pieejamai iSTYLE mazumtirdzniecības veikalos.

Datu apstrādes tiesiskais pamats 

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (c) pantu: pārzinim saistoša juridiska pienākuma izpilde. 

Piemērojamie likumi: 

Datu apstrādes nolūks ir nodrošināt klientu tiesības sūdzēties, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Vārds, adrese. 

Iespējamie papildu dati: tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Citi personas dati, ko klients sniedz labprātīgi.

Datu turēšanas ilgums

3 gadi

Attiecīgās IT sistēmas

Parastiem maksājumiem izmantojamā standarta IT sistēma. 

Īpaši datu apstrādes gadījumi

Iepirkšanās atlaides (atlaides izglītībai)

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

iSTYLE piedāvā atlaides izglītībai (kas attiecas uz izvēlētiem Apple produktiem) universitātes un koledžas studentiem pēc 18 gadu vecuma un universitātes un koledžas darbiniekiem.

Atlaižu izglītībai izmantošanas prasības:

Universitātes un koledžas studentiem pēc 18 gadu vecuma un universitātes un koledžas darbiniekiem:

Derīga studenta apliecība ar fotogrāfiju vai derīga studenta ID karte un dokuments ar fotogrāfiju (ID karte, pase, autovadītāja apliecība), izziņa par skolas apmeklēšanu vai darbinieka izziņa, kas nav vecāka par 2 nedēļām.

Mēģinot iegādāties produktus iSTYLE mazumtirdzniecības veikalos, veikala darbiniekam jāprasa rakstiska piekrišana no datu subjekta, un uz tās pamata jāizgatavo studenta ID kartes kopija (aizsedzot fotogrāfiju).

Ja pirkumi tiek veikti tīmekļa veikalā, klients augšupielādē savas studenta ID kartes pirmā un pēdējā lapa (aizsedzot fotogrāfiju).

Attiecīgie noteikumi un informācija

https://istyle.lv/privatuma_noteikumi

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (a) pantu: datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata. 

Datu pārziņa vārdā veiktas datu apstrādes nolūks ir piešķirt atlaidi īpašai klientu grupai (atlaide izglītībai), kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Apstrādājamo datu apjoms

Studenta ID kartē un ID kartē ar fotogrāfiju esošā informācija (bez fotogrāfijas).

Attiecīgās IT sistēmas

Standarta iepirkšanās procesiem izmantojamā IT sistēma, kā arī informācijas sistēma studenta ID kartes augšupielādēšanai. 

Pretenziju piedziņa

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

Lai iekasētu nesamaksātas rēķinu summas un citus prasījumus ar tiesiskiem līdzekļiem, iSTYLE nodarbinātiem ārējiem līguma partneriem (piemēram, advokātu birojiem) ir uzdots veikt pretenziju pārvaldības darbības.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) b) pantu: līgumsaistību izpilde, un ārpuslīgumisku prasību gadījumā (piemēram, prasības par zaudējumu atlīdzību) skatīt Regulas 6 (1) f) pantu: leģitīmās intereses. 

Saskaņā ar Civillikuma 1587. Pantu:  „Tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus”.

Un Civillikuma 1588. Viena puse nevar atkāpties no līguma bez otras piekrišanas pat arī tad, ja pēdējā to neizpilda, un tādēļ, ka viņa to neizpilda.

Datu apstrādes gadījumā, ja tiesiskais pamats ir leģitīmās intereses, jāveic „interešu līdzsvara” pārbaude un tās rezultāti jāpaziņo datu subjektiem. iSTYLE jau ir veikusi attiecīgās „interešu līdzsvara” pārbaudes. „Interešu līdzsvara” pārbaudes rezultāti parāda, ka iSTYLE leģitīmās intereses nerada parādnieka tiesību nesamērīgu ierobežojumu tā personas datu aizsardzībā. iSTYLE pēc pieprasījuma sniedz datu subjektam informāciju saistībā ar šī punkta saturu.

Datu apstrādes nolūks ir likumīga parādu piedziņa un citu pretenziju iekasēšana, kas ir datu apstrādes leģitīms nolūks.

Kas attiecas uz norīkotiem prasību pārvaldītājiem uz līguma pamata, konkrētā norīkojuma saturs nosaka, vai viņi darbojas kā datu pārziņi vai kā neatkarīgi datu apstrādātāji.

Apstrādājamo datu apjoms

Rēķinā norādāmā tipveida informācija (vārds, adrese, pirkuma datums un laiks), kontaktu informācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Datu turēšanas ilgums

Laika periods, kāds nepieciešams pretenzijas iekasēšanai, parāda piedziņai. Līdz noilguma perioda beigām.

Attiecīgās IT sistēmas

Parastiem maksājumiem izmantojamā standarta IT sistēma.

Datu apstrāde klientu apkalpošanas atbalsta nolūkos

Rīcība ar dokumentiem un e-pastiem

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

Veikala operāciju gaitā radītie dokumenti tiek turēti papīra formā un saglabāti arī Google Drive mapē (skenēti ar OCR-spējīgu metodi). Dokumenti papīra formā tiek glabāti glabāšanas telpā. Elektroniskie dokumenti tiek glabāti Google Drive mapē.

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

Dokumentu gadījumā datu apstrādes tiesiskais pamats ir atkarīgs no attiecīgajā dokumentā ietverto datu apstrādes tiesiskā pamata. Tas nozīmē, ka nav iespējams konstatēt atsevišķu, unikālu tiesisko pamatu datu apstrādei, kas tiek veikta, rīkojoties ar šādiem dokumentiem.

Datu apstrādes nolūks ir saglabāt informāciju, kas ir papīra formā un elektronisku dokumentu formā, un šīs informācijas pieejamību turpmākai lietošanai.

Apstrādājamo datu apjoms

Personas dati, kas ir papīra formā un elektronisku dokumentu formā.

Attiecīgās IT sistēmas

G Suite

Rīcība ar līgumos norādīto kontaktu informāciju

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

Līgumi, ko iSTYLE noslēdz savas parastās darbības ietvaros, bieži satur kontaktu informāciju.

Datu apstrādes tiesiskais pamats:

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6 (1) (f) pantu: partnera un iSTYLE leģitīmās intereses pildīt un uzturēt savas līgumattiecības. Tādu datu apstrādes gadījumā, kad tiesiskais pamats ir leģitīmās intereses, jāveic „interešu līdzsvara” pārbaude un tās rezultāti jāpaziņo datu subjektiem. iSTYLE jau ir veikusi attiecīgo „interešu līdzsvara” pārbaudi. „Interešu līdzsvara” pārbaudes rezultāti liecina, ka iSTYLE leģitīmās intereses nerada nesamērīgus ierobežojumus parādnieka tiesībām uz personas datu aizsardzību. iSTYLE pēc pieprasījuma sniedz datu subjektam informāciju saistībā ar šī punkta saturu. 

Datu apstrādes nolūks ir uzturēt līgumattiecības starp pusēm, kas ir datu apstrādes leģitīms pamats.

Apstrādājamo datu apjoms

Kontaktpersonas vārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Attiecīgās IT sistēmas

salesforce.com, Deltek Maconomy

Ar mājaslapas apmeklētājiem saistīta datu apstrāde

Sīkdatnes

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

Ar mājaslapas apmeklētāju darbībām saistītā informācija uzskatāma par personas datiem, ja to ir iespējams saistīt ar datu subjektiem.

iSTYLE savā mājaslapā izmanto sīkdatnes no Google Analytics, kā arī savas sīkdatnes. 

Attiecīgie noteikumi un informācija

Jāsagatavo atsevišķs privātuma paziņojums par iSTYLE izmantotām sīkdatnēm. Šis paziņojums ir atrodams Pielikumā 4. 

Datu apstrādes tiesiskais pamats 

Datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt Regulas 6. (1) a) pantu: datu subjektu piekrišana:

Pop-Up lodziņš ar šādu tekstu tiks parādīts sīkdatņu izmantošanas piekrišanas saņemšanai:

„Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Daļa no izmantotām sīkdatnēm tiek izmantota reklāmas nolūkos, bet cita daļa palīdz mums padarīt personalizētāku lietotāju pieredzi. Izmantojot lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkdatņu izmantošanu.

PIEKRĪTU”

Apstrādājamo datu apjoms

Sīkdatnes no Google Analytics

Tiek izmantotas arī Facebook pikseļu sīkdatnes (Facebook tālākmārketinga rīku komplekts) un Hotjar analīzes rīks. 

Attiecīgās IT sistēmas

Magento

 

Sīkdatnes nosaukums

Standarta derīguma termiņš 

Apraksts

__utma

2 gadi no izveidošanas / atjaunināšanas 

Izmanto, lai atšķirtu lietotājus un sesijas. Sīkdatne tiek radīta javascript library izpildes brīdī, kad nepastāv __utma sīkdatnes. Sīkdatne tiek atjaunota katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.

__utmt

10 minūtes

Izmanto, lai regulētu pieprasījumu rādītāju.

__utmb

30 minūtes no izveidošanas / atjaunināšanas 

Izmanto, lai konstatētu jaunas sesijas/apmeklējumus. Sīkdatne tiek radīta, javascript library izpildes brīdī, kad nepastāv __utma sīkdatnes. Sīkdatne tiek atjaunota katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.

__utmc

Pārlūka sesijas beigas 

Netiek izmantota ga.js. Uzstāda, lai nodrošinātu savietojamību ar urchin.js. Vēsturiski šī sīkdatne darbojās savienojumā ar __utmb sīkdatni, lai noteiktu, vai lietotājs ir pievienojies jaunai sesijai/apmeklējumam.

__utmz

6 mēneši no uzstādīšanas / atjaunināšanas 

Saglabā trafika avotu vai kampaņu, kas paskaidro, kā lietotājs ir nonācis jūsu mājaslapā. Sīkdatne tiek radīta javascript library izpildes laikā, un tā tiek atjaunināta katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.

iSTYLE kā datu apstrādātājs

Saskaņā ar Regulu „datu apstrādātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, dienests vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus datu pārziņa vārdā.

iSTYLE kā datu apstrādātājs veic šādas darbības:

 • Apdrošināšanas brokera uzdevumi Compensa Vienna Insurence Group vārdā,
 • Kredītu starpnieka uzdevumi SIA Inbank līzings un A/S Citadele vārdā,
 • Datu nosūtīšanas pakalpojumi savu pakalpojumu darbību ietvaros,
 • Rīkošanās ar pierakstīšanās informāciju savu pakalpojumu darbību ietvaros.

Produktu pirkšana uz nomaksu

Datu apstrādes veida īss apraksts

iSTYLE darbojas kā kredītu starpnieks (atkarīgais brokeris) SIA Inbank līzings un A/S Citadele. (turpmāk saukti “Kredītiestādes”) vārdā; dati tiek ierakstīti Kredītiestāžu  informācijas sistēmā. 

Datu pārzinis: SIA Inbank Līzings un A/S Citadele.

Datu apstrādātājs: iSTYLE kā kredītu starpnieks (atkarīgais brokeris) 

Apstrādājamo datu apjoms

Dati, kas nepieciešami Kredītiestāžu patērētāju kredītu pieteikumu apstrādei.

Attiecīgie noteikumi un informācija

https://istyle.lv/apmaksa_un_piegade/

Attiecīgās IT sistēmas

Kredīiestāžu IT sistēma, kurā tiek ierakstīti dati.

Apdrošināšana

Datu apstrādes veida īss apraksts

Šajā nolūkā iSTYLE ir uzskatāma par atkarīgo brokeri Compensa Vienna Insurence Group ADB Latvijas filiāle. (turpmāk saukta “Compensa”) vārdā. Kad klients iegādājas preci no iSTYLE un paraksta datu ieguves lapu, tas pievienojas apdrošināšanas līgumam kā līdzapdrošinātais. Šī līguma pamats ir ietvarlīgums, kas noslēgts ar Compensa. Datu ieguves lapa tiek radīta iSTYLE IT sistēmā, un klientam tā jāparaksta. 

iSTYLE šeit jāveic šādi uzdevumi: 

 • Sniegt informāciju līdzapdrošinātajam, saņemot līdzapdrošinātā parakstu uz pietekuma,
 • Aizpildīt datu ieguves lapu un saņemt līdzapdrošinātā parakstu uz tās,
 • Nosūtīt Compensa ikdienas ziņojumu Excel formātā par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem. 

Prasību nokārtošana tiks veikta caur  neatkarīgu apdrošināšanas brokeri, kurš šobrīd vēl nav izvēlēts.

Datu pārzinis: Compensa Vienna Insurence Group ADB Latvijas filiāle. (turpmāk saukta “Compensa”)

Datu apstrādātājs: iSTYLE kā apdrošināšanas brokeris (atkarīgais brokeris) 

Apstrādājamo datu apjoms

Dati, ko Aegon pieprasa datu ieguves lapā (līdzapdrošinātā vārds, adrese, dzimšanas vieta un datums, kontaktu informācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs)).

Ikdienas datu iesniegšana par katru aktīvu (līdzapdrošinātā vārds, adrese, tālruņa numurs, ziņas par apdrošināto aktīvu, ziņas par apdrošināšanu, konta numurs, rēķina datums)

Attiecīgie noteikumi, līgumi, informācija

https://istyle.lv/distances_ligums/

Attiecīgās IT sistēmas

Deltek Maconomy, SAP BusinessObjects

Datu nosūtīšanas pakalpojums

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

Datu rezerves kopēšanas pakalpojumu bez klienta pieprasījuma veic iSTYLE, lai nokopētu datus no esošās ierīces uz citu ierīci. 

Attiecīgie noteikumi un informācija

Atrodama ierīces saņemšanas žurnāla ierakstā (servisa darba lapa). iSTYLE nepiekļūst personas datiem, neizmanto un nepārsūta ierīcē saglabātos personas datus, ko klients uz laiku nodod iSTYLE. iSTYLE nodrošina datu nosūtīšanas pakalpojuma ietvaros kopējamo datu atbilstošu aizsardzību.

Apstrādājamo datu apjoms

Klienta ierīcē saglabātie dati.

Rīcība ar pierakstīšanās informāciju

Datu apstrādes gadījuma īss apraksts

Ja iSTYLE nepieciešams veikt apkalpošanas darbību, personai, kas veic apkalpošanu, var būt nepieciešama arī piekļuve klienta ierīcei. Šādā nolūkā iSTYLE var lūgt klienta pierakstīšanās informāciju un paroli. iSTYLE neiegrāmato, neizmanto un nenosūta klienta sniegto pierakstīšanās informāciju. 

Sakarā ar šo pakalpojumu iSTYLE lūdz klientu mainīt pierakstīšanās datus uzreiz pēc pakalpojuma beigām. 

Attiecīgie noteikumi un informācija

Atrodama ierīces saņemšanas žurnāla ierakstā (servisa darba lapa).

Apstrādājamo datu apjoms

Klienta ierīces pierakstīšanās dati (lietotāja vārds, parole).

Attiecīgās IT sistēmas

salesforce.com

iSTYLE izmantotie datu apstrādātāji

Lai saņemtu palīdzību savu pienākumu pildīšanā, iSTYLE kā datu pārzinis noteiktos gadījumos var izmantot citu datu apstrādātāju pakalpojumus. Datu apstrādātāji ieraksta, pārvalda un apstrādā personas datus, ko tiem nosūta iSTYLE, saskaņā ar Regulas noteikumiem un sniedz paziņojumu iSTYLE sakarā ar to. 

iSTYLE izmantoto datu apstrādātāju saraksts un to veicamās darbības atrodamas Pielikumā 5.

Hosting-pakalpojumu sniedzēji, IT pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, iepakojuma un loģistikas pakalpojumu sniedzēji, kurjeru sabiedrības, zvanu centra pakalpojumu sniedzēji, Google Inc. Attiecībā uz sīkdatnēm u.c.

Attiecībā uz pretenziju pārvaldnieku, kas norīkots uz līguma pamata, konkrētā norīkojuma saturs nosaka, vai tas darbojas kā datu pārzinis vai kā neatkarīgs datu apstrādātājs.

iSTYLE pārsūta datus saviem datu apstrādātājiem uz Datu apstrādes līgumu pamata un tajos norādītā veidā. iSTYLE izmantotie datu apstrādātāji atrodas Eiropas Savienībā. 

Datu nosūtīšana

iSTYLE ir Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Īrija (turpmāk saukta “Apple”) oficiālais servisa partneris uz līgumu pamata. Sakarā ar Apple prasībām pakalpojumu darbību kontekstā iSTYLE ir pienākums nosūtīt datus par saviem klientiem, lai Apple var sūtīt klientiem servisa aptauju pēc remonta darbību pabeigšanas. iSTYLE kā Apple Ireland oficiālais servisa partneris uz līguma pamata nosūta datus (atbilstoši Regulas definīcijām un noteikumiem), kad sūta Apple paziņojumus un uztur komunikāciju ar Apple. 

Informācija par Apple privātuma politiku ir pieejama šeit: https://www.apple.com/legal/privacy/.

Datu subjektu tiesības 

Atbilstoši Regulas tekstam “datu subjekts” ir fiziska persona, ko var tieši vai netieši identificēt pēc attiecīgās informācijas vai personas datiem. 

Attiecībā uz iSTYLE veiktajām datu apstrādes darbībām, ja klients uzskatāms par „datu subjektu”, tam ir turpmāk aprakstītās tiesības.

Mēs vēlētos informēt savus klientus, ka pirms viņu pieprasījumu izpildes attiecībā uz viņu tiesībām iSTYLE ir pienākums identificēt pieprasījuma iesniedzēju (šim nolūkam var pietikt ar lietotāja profilam piesaistīto lietotāja vārdu un paroli).

Ja iSTYLE ir pamatotas šaubas par fiziskās personas, kas iesniedz pieprasījumu, identitāti, var tikt pieprasīta papildu informācija, lai apstiprinātu pieprasītāja identitāti.

Informācijas pieprasījums – tehniskais izpildījums

Klientam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu pārvaldīšanu un viņa tiesību izmantošanu. Šāda pieprasījuma gadījumā rakstiet vai sūtiet e-pastu iSTYLE Klientu servisam

iSTYLE sniegs pieprasīto informāciju rakstiskā veidā atbilstoši šo Datu apstrādes vadlīniju noteikumiem. 

iSTYLE var atteikties pildīt pieprasījumu, ja tā var pierādīt, ka nespēj identificēt klientu.

Mēs vēlētos informēt savus klientus, ka tiesības pieprasīt informāciju neattiecas uz datiem, kas tiek apstrādāti uz tiesību noteikumu pamata.

Piekļuves tiesības – tehniskais izpildījums

Klientam ir tiesības saņemt no iSTYLE informāciju par to, vai tā personas datu apstrāde joprojām turpinās. Ja datu apstrāde turpinās, tam ir tiesības piekļūt apstrādājamai personīgai informācijai, kā arī šādai informācijai:

 1. Datu apstrādes nolūki,
 2. Attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas,
 3. Saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir atklāti vai tiks atklāti, vai nosūtīti, tai skaitā it sevišķi saņēmēji no Trešajām valstīm un starptautiskās organizācijas,
 4. Paredzētais personas datu glabāšanas ilgums, ja tas ir iespējams, vai, ja tas nav iespējams, šāda perioda noteikšanas kritēriji,
 5. Tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis izlabo, izdzēš ar to saistītos personas datus vai ierobežo to apstrādi, un tiesības iebilst pret šādu personas datu apstrādi,
 6. Tiesības iesniegt uzraudzības iestādei adresētu sūdzību,
 7. Ja attiecīgie dati nav iegūti no datu subjekta – visa pieejamā informācija par to avotu,
 8. Fakts, ka tiek izmantota automatizēta lēmumu pieņemšana (tai skaitā profilēšana), un vismaz izmantotā loģika un informācija par šādas datu apstrādes raksturu un tās iespējamām sekām attiecībā uz datu subjektu (šāda informācija jāsniedz skaidrā un saprotamā formā).

Klientam jābūt tiesībām piekļūt par to iegūtajiem personas datiem, un šīm tiesībām ir jābūt izmantojamām viegli un ar pamatotiem intervāliem, lai zinātu par veiktās datu apstrādes likumību un pārbaudītu to. 

Prakse, ko izmanto iSTYLE piekļuves tiesību nodrošināšanai 

Pēc šāda klienta pieprasījuma iSTYLE izsniedz klientam datu apstrādei pakļauto personas datu kopiju. Ja klients iesniedz pieprasījumu ar elektronisku līdzekļu palīdzību vai dati tiek apstrādāti elektroniskā formā, informāciju var sniegt vispārīgi izmantotā elektroniskā formā (izņemot gadījumu, ja klients īpaši pieprasa citu formātu).

iSTYLE ir pienākums bez liekas kavēšanās atsaukties uz šādiem klienta nosūtītiem pieprasījumiem, ne vēlāk kā 30 dienu laikā, un norādīt iemeslus, ja tas negatavojas pildīt šādus pieprasījumus.

Personas datu kopija parasti tiek izsniegta bez maksas. iSTYLE var noteikt pamatotu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, ja tiek pieprasītas vairākas kopijas, vai tad, ja datu pieprasījuma izpildei ir pieejama tāda metode, kas ir vienkāršāka, ātrāka un izmaksu ziņā efektīvāka metode par klienta pieprasīto.

Tiesības veikt labojumus

Klientam ir tiesības prasīt, lai iSTYLE bez liekas kavēšanās veic uz to attiecināmu neprecīzu personas datu labojumus.

Ja tas ir būtiski datu apstrādes nolūkā, klientam ir tiesības arī prasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu. Papildināšana tiks veikta uz klienta iesniegta papildu paziņojuma pamata. 

Dzēšanas tiesības (“tiesības tikt aizmirstam”) – 

Klientam ir tiesības prasīt, lai iSTYLE dzēš uz to attiecināmos personas datus bez liekas kavēšanās, un iSTYLE ir pienākums bez liekas kavēšanās dzēst attiecīgos personas datus, ja pastāv viens no šādiem pamatiem:

a) dati vairs nav nepieciešami tādos nolūkos, kādos tie tika iegūti vai citādi apstrādāti;

b) klients atsauc savu piekrišanu, kas kalpojusi par tiesisko pamatu apstrādei, un nav cita tiesiskā pamata apstrādes turpināšanai;

c) klients iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz attiecīgajiem Regulas noteikumiem, un nepastāv tiesisks pamats apstrādei, kas tos atceļ, vai datu subjekts iebilst pret apstrādi tāpēc, ka tā veikta tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu);

d) ir notikusi personas datu pretlikumīga apstrāde;

e) personas dati jādzēš, lai izpildītu juridisku saistību, kas izriet no iSTYLE saistoša ES vai dalībvalsts likuma;

f) personas dati ir iegūti sakarā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājuma mārketingu tieši bērniem.

iSTYLE nav pienākuma dzēst datus, ja apstrāde ir nepieciešama šādu iemeslu dēļ:

a) pamattiesību (izteiksmes un informācijas brīvības) izmantošana;

b) gadījumos, kad apstrāde ir obligāta (tādu no ES vai dalībvalstu likumiem par personas datu apstrādi izrietošu juridisku pienākumu izpildei, kas attiecas uz datu pārzini);

d) sabiedrības interesēs (piemēram, arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, ja šāda dzēšana var padarīt neiespējamu vai nopietni apgrūtināt apstrādes mērķu sasniegšanu); vai

e) tiesisku prasījumu nodibināšanai, izmantošanai vai aizstāvībai.

Dzēšanas tiesības it sevišķi nenozīmē tādu uz klientu attiecināmu personas datu dzēšanu, ko tas ir sniedzis līguma izpildei, ja, un tādā mērā, kādā šie personas dati ir nepieciešami līguma izpildei.

Turklāt dzēšanas tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes ilgumu nosaka likums, piemēram, rēķinu gadījumā, tā kā likums nosaka, ka visi rēķini jāglabā 10 gadus.

Ja iSTYLE ir publiskojusi personas datus un tai ir pienākums dzēst personas datus, iSTYLE, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un izpildījuma izmaksas, veic pamatotus pasākumus, tai skaitā tehniskus pasākumus, lai informētu datu pārziņus, kuri apstrādā personas datus, ka klients ir pieprasījis dzēst visas saites, kas norāda uz minētajiem personas datiem, līdz ar šādu datu kopijām vai replikācijām. Noteikumi par izņēmumiem ir būtiski arī šajā gadījumā.

Tiesības ierobežot datu apstrādi – 

Klientam ir tiesības prasīt, lai iSTYLE ierobežo apstrādi, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

a) klients apstrīd personas datu pareizību (šādā gadījumā ierobežojums attiecas uz laika periodu, kas ļauj iSTYLE pārbaudīt personas datu pareizību);

b) apstrāde ir pretlikumīga, un klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā prasa ierobežot to izmantošanu;

c) personas dati vairs nav nepieciešami iSTYLE to apstrādes nolūkos, bet tie ir nepieciešami klientam tiesisku prasījumu nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai;

d) klients ir iebildis pret datu apstrādi saskaņā ar attiecīgajiem Regulas noteikumiem; tādā gadījumā ierobežojums jāpiemēro līdz brīdim, kad tiek pierādīts, ka iSTYLE kā datu pārziņa leģitīmie pamati prevalē pār klienta leģitīmajiem pamatiem.

Ja apstrāde ir ierobežota, šādus personas datus, izņemot to glabāšanu, var apstrādāt tikai ar klienta piekrišanu vai tiesisku prasījumu nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, vai citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsardzībai, vai Eiropas Savienības vai Dalībvalsts svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

iSTYLE informē klientu (pēc kura pieprasījuma ir ieviesti ierobežojumi) par ierobežojumu atcelšanas faktu pirms to atcelšanas.

Tiesības uz datu pārnesamību – 

Klientam ir tiesības saņemt personas datus, kas attiecas uz to, un ko tas ir iesniedzis iSTYLE, strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā, un tiesības pārnest šos datus pie cita datu pārziņa bez jebkādiem šķēršļiem no iSTYLE puses, ja:

a) apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana vai līgums; un

b) apstrāde tiek veikta automatizētā veidā.

Izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību, klientam ir tiesības prasīt, lai tā personas dati tiek tieši pārnesti no viena pārziņa pie cita, ja tas ir tehniski iespējams.

Mēs vēlētos informēt savus klientus, ka tiesības uz datu pārnesamību var izmantot tikai tad, ja ir izpildīti visi iepriekš minētie nosacījumi (t.i., apstrādes pamats ir piekrišana vai līgums UN apstrāde tiek veikta automatizētā veidā). Tas nozīmē, ka tiesības uz datu pārnesamību neattiecas, piemēram, uz datiem, kuru apstrāde notiek uz tiesību noteikumu pamata.

Saskaņā ar Datu aizsardzības darba grupas (WP29) vadlīnijā, kas izstrādātas uz 29. panta pamata, tā kā tiesības uz datu pārnesamību attiecas tikai uz automatizētu datu apstrādi, tās neattiecas uz papīra formā pastāvošu datu pārvaldīšanu.

Tiesības iebilst – 

Klientam uz tādu apstākļu pamata, kas saistīti ar tā konkrēto situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret viņa vai viņas personas datu apstrādi, ja tās pamatā ir iSTYLE leģitīmās intereses. 

Tādā gadījumā iSTYLE vairs nedrīkst turpmāk personas datu apstrādi, ja vien iSTYLE nepierāda obligātus apstrādes leģitīmus pamatus, kas rada pārsvaru pār klienta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai pamatiem juridisku prasījumu nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādam mārketingam, tai skaitā pret profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar tiešo mārketingu.

Gadījumā, ja klients iebilst pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, viņa personas datus turpmāk vairs nedrīkst apstrādāt šādos nolūkos.

Tiesību izmantošanas metodes – iekšējā kārtība 

iSTYLE ir pienākums informēt klientu bez liekas kavēšanās, un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas par pasākumiem, kas veikti, atsaucoties uz pieprasījumu. Ja tas nepieciešams, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un pieprasījumu skaitu, šo termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem. iSTYLE jāinformē klients par termiņa pagarināšanu un arī jānorāda kavēšanās iemesli viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums iesniegts elektroniskā formā, informācija jāsniedz elektroniskā formā, ja vien klients neprasa citādi, un ja tas ir iespējams.

Ja iSTYLE nevēlas rīkoties, atbildot uz klienta pieprasījumu, iSTYLE ir pienākums bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas informēt klientu par nerīkošanās iemesliem un klienta tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kā arī par iespēju izmantot pārsūdzības tiesības.

iSTYLE ir arī pienākums sniegt pieprasīto informāciju, pamatojoties uz tiesībām uz informāciju, un ar noteiktu tiesību izmantošanu saistītu informāciju bez maksas. Tomēr, ja klienta pieprasījums ir neapšaubāmi nepamatots vai pārmērīgs ārkārtīgi atkārtota rakstura dēļ, iSTYLE var atkarībā no pieprasītās informācijas sniegšanas vai pieprasīto darbību administratīvajām izmaksām:

a)

Noteikt maksu pamatotā apmērā, vai

b)

Atteikties veikt darbības sakarā ar pieprasījumu.

iSTYLE ir pienākums pierādīt, ka konkrētais pieprasījums ir neapšaubāmi nepamatots vai pārmērīgs.

Tiesību aizsardzības līdzekļi

Neskarot citus administratīvus vai tiesiskus tiesību aizsardzības līdzekļus, klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – it sevišķi savas pastāvīgās dzīves vietas dalībvalstī, savā darbavietā vai vietā, kur noticis aizskārums, par ko pastāv aizdomas – gadījumā, ja tas uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj Regulu.

Neskarot citus administratīvus vai ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļus, klients ir tiesīgs saņemt efektīvu tiesisku tiesību aizsardzību, ja kompetentā uzraudzības iestāde neizskata sūdzību vai neinformē klientu trīs mēnešu laikā par iesniegtās sūdzības izskatīšanas norisi vai iznākumu.

Neskarot citus administratīvus vai ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, klientam ir tiesības uz efektīvu tiesisku tiesību aizsardzību, ja tas uzskata, ka tā tiesības, kas noteiktas šajā Regulā, ir aizskartas sakarā ar to, ka viņa personas dati tiek apstrādāti šai Regulai neatbilstošā veidā. Tiesas procesu pret pārzini vai apstrādātāju var ierosināt dalībvalsts tiesās pēc pārziņa vai apstrādātāja nodibinājuma vietas. Vai arī šādu procesu var ierosināt dalībvalsts tiesās pēc datu subjekta pastāvīgās dzīvesvietas.

Jebkādu sūdzību gadījumā sakarā ar mūsu datu apstrādes norādījumiem lūdzam vērsties Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011, t. +371 67223131 http://www.dvi.gov.lv/lv/, e-pasts: info@dvi.gov.lv

Datu drošības pasākumi

Lai nodrošinātu ar saviem klientiem saistīto datu aizsardzību, iSTYLE izmanto pamatotus pasākumus pret nesankcionētu piekļuvi datiem, to izmainīšanu, pārsūtīšanu, publiskošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu, kā arī pret kaitējumu un nejaušu zaudējumu, un nodrošina, lai saglabātos datus nav iespējams sagrozīt un padarīt nepieejamus sakarā ar jebkādām izmaiņām pielietotajā tehnikā vai tās modifikāciju. 

Šo darbību laikā iSTYLE īpaši rūpējas par jebkādas nesankcionētas vai nelikumīgas piekļuves novēršanu klienta personas datiem. Neraugoties uz šīm darbībām, iSTYLE nevar pilnībā garantēt klienta datu drošību.

Mēs aizsargājam klientu datu drošību ar šādiem līdzekļiem:

 • Izmantojam paroles aizsardzību vai šifrēšanu, un
 • Ierobežojam piekļuvi datiem (piemēram, datiem var piekļūt tikai tie iSTYLE darbinieki, kuriem tas nepieciešams iepriekš minēto mērķu sasniegšanai) un liedzam nesankcionētu piekļuvi tīklam, izmantojot pieejamās IT metodes,
 • Veicam ierakstus reģistrācijas žurnālā; 
 • Piešķiram piekļuvi uz servera saglabātajiem datiem tikai noteiktām personām, kam ir pamatotas tiesības tiem piekļūt,
 • Radām rezerves kopijas, lai izvairītos no datu zaudējuma.

Arī klients var palīdzēt mums datu un informācijas aizsardzībā, regulāri mainot paroli, ko tas izmanto reģistrēšanās/pierakstīšanās procesiem tīmekļa veikalā, un pārliecinoties, ka trešās personas nevar iegūt piekļuvi tā parolēm.

Mūsu pakalpojumi dažos gadījumos var saturēt norādes uz trešo personu vietnēm un pakalpojumiem, kas atrodas ārpus mūsu kontroles. iSTYLE neuzņemas nekādu atbildību par datu drošību un piedāvāto aizsardzības līmeni šādās vietnēs un pakalpojumos. Mēs iesakām saviem klientiem vienmēr izlasīt to vietņu un pakalpojumu, ko viņi gatavojas izmantot, privātuma politiku.

Lūdzam ievērot, ka gadījumos, kad klients, izmantojot mūsu pakalpojumus, sniedz informāciju par trešo personu iSTYLE paziņos iestādēm un sadarbosies ar tām, lai noteiktu pārkāpēja identitāti.

Bērnu aizsardzība

Iesniedzot attiecīgos datus un informāciju iSTYLE piedāvāto pakalpojumu izmantošanas nolūkā, klients deklarē, ka tā rīcībspēja rīkoties saistībā ar attiecīgo datu un informācijas sniegšanu nav ierobežota. Ja klients ir juridiski „rīcībnespējīgs” vai „ar ierobežotu rīcībspēju” attiecībā uz šādu datu un informācijas sniegšanu, un tādēļ saskaņā ar attiecīgo likumdošanu nav tiesīgs sniegt patstāvīgu paziņojumu šajā sakarā, klientam ir pienākums saņemt likumdošanā norādītās trešās personas (piemēram, juridiskā pārstāvja, aizbildņa) piekrišanu informācijas sniegšanai. Šādā nolūkā klientam jāapsver, vai sakarā ar informācijas sniegšanu ir nepieciešama trešās personas piekrišana. iSTYLE neuzņemas atbildību sakarā ar to. 

Tādu juridisku deklarāciju likumību, kā piekrišanas nepilngadīgu personu datu apstrādei likumība regulē Civillikums un Regula. Civillikuma 1408. pants nosaka, ka rīcībspējas trūkst nepilngadīgajiem un personām, kas atrodas aizgādnībā garīga rakstura traucējumu vai citu veselības traucējumu dēļ vai arī izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, ir rīcībnespējīgas tiesas noteiktā rīcībspējas ierobežojuma apjomā. Civillikuma 1411. Pants nosaka, ka personas, kurām trūkst rīcībspējas un kurām nodibināta aizgādnība, tiesiskos darījumos pārstāv to vecāki, aizbildņi, kā arī aizgādņi. Aizgādņi pārstāv aizgādnībā esošo kopā ar to vai patstāvīgi.

Saskaņā ar Regulu, ja personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata, un „sakarā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu tieši bērnam, personas datu apstrāde ir likumīga, ja bērns ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu. Ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem, šāda apstrāde ir likumīga tikai tad, ja, un tādā mērā, kādā persona, kas īsteno vecāku varu attiecībā uz bērnu, piešķir vai apstiprina piekrišanu.”

Ja mums kļūst zināms, ka persona, kam ir juridiski „rīcībnespējīga”, it sevišķi bērns, kas ir jaunāks par 16 gadiem, bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas gatavojas izmantot iSTYLE pakalpojumus, mēs veiksim visus pamatotos pasākumus, lai dzēstu informāciju, ko šis bērns mums ir sniedzis, un nodrošināsim, ka mēs nepārsūtām un neizmantojam šādu informāciju.

Mēs lūdzam savus klientus nekavējoties informēt mūs, ja viņi atklāj, ka bērns ir sniedzis savus personas datus un informāciju bez vecāku vai aizbildņa atļaujas. Vecāki un aprūpētāji tiek mudināti mācīt saviem bērniem drošu un atbildīgu rīkošanos ar saviem personas datiem (it sevišķi Interneta lietošanā).

Datu apstrādes vadlīniju spēkā stāšanās datums un turpmākie grozījumi

Datu apstrādes vadlīniju spēkā stāšanās datums: 2018. gada 25. maijs. 

iSTYLE patur tiesības vienpusēji mainīt un atjaunināt šīs vadlīnijas bez jebkāda iepriekšēja paziņojuma. Grozījumi stāsies spēkā no to publicēšanas brīža. Ieteicams periodiski apmeklēt šo mājaslapu, lai jūs vienmēr būtu informēti par eventuāliem grozījumiem un atjauninājumiem. Pēc pieprasījuma mēs arī nosūtīsim jums e-pastu ar pašlaik spēkā esošo informāciju.