ISTYLE.LV DISTANCES LĪGUMS

1.      Līguma priekšmets

1.1. Interneta tirdzniecības vietnes www.istyle.lv, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA iSTYLE Latvia, turpmāk tekstā Pārdevējs,  reģistrācijas Nr. 40203008032, juridiskā un pasta adrese: Marijas iela 1-10, Rīga, LV-1050, Latvija, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk tekstā Līgums, piedāvā un pārdod Preci Pircējam;

1.2. Internetveikals paredzēts “Apple” un trešo ražotāju produkcijas (turpmāk - Prece) tirdzniecībai. Pircējs var iegādāties Internetveikalā izvietotās Preces, ievērojot šos noteikumus.

1.3. Reģistrējoties Pārdevēja tirdzniecības vietnē, turpmāk tekstā Internetveikals, un, piekrītot Līguma noteikumiem, Pircējs, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju, apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona un tiesīga iepirkties Pārdevēja tirdzniecības vietnē;

1.4. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un, atbilstoši šiem Līguma noteikumiem, ir veicis samaksu par Preci;

1.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

1.6. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikala pakalpojumus, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

1.7. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2. Reģistrācija

2.1. Lai varētu izmantot Internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu Internetveikalā, reģistrācijai izmantojot pamatdatus (norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli). Ar savu reģistrāciju interneta vietnē www.istyle.lv izvietotajā internetveikalā, tā lietotājs - Pircējs piekrīt šiem noteikumiem;

2.2. Pārdevējs identificē Pircēju pēc tā lietotājvārda, kas ir Pircēja e-pasta adrese un paroles, kuru reģistrējoties ir norādījis Pircējs. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Internetveikala vietnē;

2..3. Ja Pircējs vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, reģistrējoties ir iespējams atzīmēt, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs to nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketingam un Pircējam nesūtīs reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;

2.4.  Pircēja sniegtie personas dati tiks aizsargāti un apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

2.5. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.6. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.7. Pircēju personas dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams. Pircējam ir tiesības, jebkurā laikā, pieprasīt un saņemt informāciju par viņa iesniegtajiem un saglabātajiem datiem, tos mainīt, bloķēt un vajadzības gadījumā pieprasīt to dzēšanu. Informācija par pircēja preču grozu tiek uzglabāta sīkdatnēs.

2.8. Lai nodrošinātu datu drošību, datu pārraidei tiek izmantota SSL tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt datus trešajām personām neizlasāmā formātā.

2.9. SIA iSTYLE Latvia garantē, ka pircēju dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu pircēja pasūtījumu.

 

3. Preču pasūtīšana

3.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

3.2. Veicot Preču pasūtījumu Internetveikalā, Pircējs vai tā pilnvarotā persona – lietotājs pilnībā apliecina to, ka ir iepazinies ar Pasūtījumā iekļauto Preču specifikāciju, un apstiprina to atbilstību Pircēja vajadzībām. Pārdevējs nenes atbildību par piegādāto Preču neatbilstību Pircēja vajadzībām vai to nesaderību ar kādām Pircēja lietošanā esošajām Precēm (tajā skaitā programmatūru).  

3.3. Ar brīdi, kad Pircējs Internetveikalā izveido Pasūtījumu un to nosūta Pārdevējam, tas Pircējam kļūst saistošs. Internetveikals nosūta Pircējam e-pasta vēstuli, kurā tiek sniegta informācija par veikto Pasūtījumu.

 

4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

4.1. Katras Preces cena ir norādīta euro (EUR) ieskaitot PVN. Noformējot Pasūtījumu, Pircējam tiek nosūtīts rēķins, kurā ir norādīta preces cena un kopējā summa. Apmaksa veicama avansa veidā, par pilnu summu. Rēķins jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas, ja rēķinā netiek norādīts cits apmaksas termiņš. Ja rēķins netiek apmaksāts noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs no Pasūtījuma atteiciesī;

4.2. Apmaksa par Precēm uzskatāma par paveiktu brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

4.3. Ja Pārdevējam nav iespējams piegādāt Preci par rēķinā norādīto cenu un atrunātajā termiņā, Pārdevējs par to informē Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt cenas izmaiņām, Pārdevējam ir tiesības atteikt Pasūtījuma izpildi un atmaksāt saņemto naudu par Pasūtījumu.

4.4. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un piegādāta, saskaņā ar šiem noteikumiem.

 5. Preču piegāde

5.1. Veicot Preces Pasūtījumu, Pircējam ir iespējams izvēlēties šādus Preces piegādes variantus:

Preču saņemšana Pārdevēja noliktavās – SIA „iSTYLE”, t/c Rīga Plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija, un t/p Alfa Brīvības gatve 372, Rīga, LV-1006, Latvija. Pircējam saņemot Preces Pārdevēja noliktavā, nav jāmaksā par Preču piegādes pakalpojumu.

Preču piegāde Pircējam uz tā norādīto adresi, izmantojot Pārdevēja resursus. Šajā gadījumā Pārdevējs Rēķinā papildus iekļauj izmaksas par Preču piegādi. Izmaksas tiek noteiktas katrā gadījumā atsevišķi – ņemot vērā Preces izmērus un svaru, piegādes steidzamību un vietu, uz kuru Prece piegādājama.

5.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;

5.4. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. 

5.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda saņēmēja vārds un uzvārds.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;

5.6. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi;

5.7. Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

5.8. Ja pieņemot Preci, tiek konstatēts Preču iztrūkums vai Preces bojājums, piedaloties Pārdevēja un Pircēja pārstāvim, Preces tiek izpakotas, un konstatētie trūkumi tiek fiksēti abpusēji saskaņotā un parakstītā aktā. Pretenzijas par Preču skaitu, iepakojuma bojājumiem vai Preču ārējiem bojājumiem, kas izteiktas vēlāk, Pārdevējam nav saistošas.

5.9. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņus un marķējumus valsts valodā. Ja Pircējs konstatē sūtījumā Preču iztrūkumu vai Preces bojājumu, piedaloties Pārdevēja un Pircēja pārstāvim, Preces tiek izpakotas, un konstatētie trūkumi tiek fiksēti abpusēji saskaņotā un parakstītā aktā. Pretenzijas par Preču skaitu, iepakojuma bojājumiem vai Preču ārējiem bojājumiem, kas izteiktas vēlāk, Pārdevējam nav saistošas. Kā arī, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu caur savu personīgo, kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@www.istyle.lv . Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

5.10. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

5.11. Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

 6. Preču atgriešana

6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;

6.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada  20. maija noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" Pircēji, kas iegādājušies preces SIA iSTYLE Latvia interneta veikalā (www.istyle.lv) ārpus SIA iSTYLE Latvia tirdzniecības vietām ir tiesīgi izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

6.3.1. preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

6.3.2. preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

6.3.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu caur savu personīgo kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam uz SIA "iSTYLE Latvia" veikaliem: t/c Rīga Plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, Latvija, un t/p Alfa Brīvības gatve 372, Rīga, LV-1006, Latvija.

6.6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

6.7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

6.9. Atteikuma tiesības ir spēkā gadījumos, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā (prece, aksesuāri, kā arī preces iepakojums), uzrādot oriģinālo, pirkumu apliecinošo dokumentu Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

 7. Preču kvalitātes garantija 

7.1. Precēm ir spēkā attiecīgo Preču izgatavotāju piešķirtais Preču garantijas termiņš un garantijas uzturēšanas noteikumi, kas ir noteikti konkrētās Preces tehniskajā dokumentācijā vai Preces aprakstā, kas norādīts Internetveikalā.

7.2. Pārdevējs atsevišķām Precēm neveic garantijas remontu paša spēkiem. Pārdevējs sniedz informāciju Pircējam par attiecīgā Preču ražotāja servisa centriem, kuros Pircējam ir jāvēršas Preču garantijas apkalpošanas jautājumos.

7.3. Pārdevēja ražotajām Precēm un Precēm, kurām Pārdevējs pats var nodrošināt garantijas apkalpošanu, garantijas serviss tiek nodrošināts SIA iSTYLE Latvia servisa centrā – Brīvības gatvē 372, Rīgā (darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00, tel. 23078959).

8. Citi noteikumi

8.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

8.2. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem

8.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

8.4. Jebkura Internetveikalā iekļautā informācija (piemēram, Preču cenas un atlikumi noliktavā) ir konfidenciāla un bez Pārdevēja rakstveida atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā Pircējs apņemas atlīdzināt Pārdevējam visus radītos zaudējumus.

            Pārdevēja rekvizīti

Nosaukums:

SIA iSTYLE Latvia

Reģistrācijas numurs:

40203008032

Bankas nosaukums:

Swedbank AS

Bankas kods:

HABALV22

Konts:

LV97HABA0551042272811

Juridiskā adrese:

Marijas iela 1-10, Rīga, LV-1050, Latvija

Biroja adrese:

Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija

Tālrunis:

67310105