Vispārējie servisa nosacījumi

1. Šie Vispārējie servisa noteikumi (turpmāk - „VSN”) regulē garantijas, ārpusgarantijas un pēcgarantijas remonta un apkalpošanas veikšanu (turpmāk – servisa pakalpojumi) Apple ražotaja ierīcēm (turpmāk – Ierīce) visos SIA „iSTYLE Latvia”, reģistrācijas Nr.: 40203008032, juridiskā adrese Marijas iela 1-10, Rīga, Latvija, LV-1050 (turpmāk – Serviss), klientu apkalpošanas centros.

2. Pieņemot Ierīci servisa pakalpojumu veikšanai, Serviss un Klients paraksta Servisa pakalpojumu sniegšanas līgumu/Servisa apliecību (turpmāk - „Servisa līgums”), kas ir šo VSN neatņemama sastāvdaļa. Parakstot Servisa līgumu, Klients piekrīt Servisa līguma un VSN nosacījumiem.

3. Klients, nododot Ierīci servisa veikšanai, norāda Servisa līgumā savu e-pasta adresi, ar ko viņš piekrīt korespondences saņemšanai tikai ar elektroniskās saziņas līdzekļiem, kā arī piekrīt un apzinās , ka Serviss viņam nesūtīs ziņas, izmantojot pasta pakalpojumus.

4. Klients ir iepazīstināts un piekrīt, ka viņa personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, General Data Protection Regulation), prasībām un Servisa datu apstrādes vadlīnijām, kurus varat atrast šeit. Privātuma politika ir atrodama šeit. Klients ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu jebkad pēc aparāta Ierīces saņemšanas no Servisa.

5. Serviss negarantē ierīcē esošo datu un programmu saglabāšanu servisa pakalpojumu izpildes laikā.

6. Garantijas servisa pakalpojumi ilgst līdz 30 (trīsdesmit) dienām, ja puses nevienojas par citu izpildes termiņu.

7. Rezerves Ierīces izsniegšanas gadījumā uz remonta laiku, Klients to apmaksā saskaņā ar spēkā esošo Servisa cenrādi.

8. Maksa par defekta diagnostiku, kuras cena noteikta Servisa cenrādī, tiek aprēķināta tikai ārpusgarantijas un pēcgarantijas servisa pakalpojumu gadījumā, ja Klients pieprasa atdot Ierīci bez servisa pakalpojumu veikšanas vai, ja defekts nav labojams.

9. Garantija neattiecas uz:

9.1. defektiem, kurus ir izraisījuši mehāniski bojājumi;

9.2. defekti em, kurus ir izraisījuši netīrumi aparāta iekšējās detaļās;

9.3.Klienta mehāniskā iejaukšanās Ierīces iekšējās detaļās;

9.4. defektiem, kas rādušies Ierīces lietošanas, glabāšanas un/vai apkopes rezultātā, pārkāpjot Ierīces lietošanas instrukciju;

9.5. ierīces korpusā iekļuvuša mitruma izraisīti bojājumi;

9.6. nesavietojamas vai nepiemērotas programmatūras lietošana gadījumiem, un defektiem, kas radušies neprofesionālas uzstādīšanas dēļ.

10. Klients nepārprotami pieņem zināšanai, ka pēc Servisa pakalpojumu veikšanas Iericē var būt uzstādīta visjaunākā savietojamā programmatūras versija, turklāt Serviss nav atbildīgs par uzglabāto datu savietojamību.Atjauninātās programmatūras īpašības var atšķirties no iepriekšējās programmatūras īpašībām (piem., atsevišķu funkciju pieejamība, lietotāja izvēlņu maiņa un tml.).

11. Ārpusagarantijas un pēcgarantijas servisa pakalpojumu gadījumā Klients, parakstot Servisa līgumu, apņemas samaksāt nolīgto cenu Servisa noteiktajā termiņā. Servisam nav pienākums veikt servisu, ja pienācīgi un savlaicīgi nav samaksāts nolīgtais avansa maksājums.

12. Klients apliecina gatavas un izlabotas Ierīces saņemšanu pēc servisa pakalpojumu sniegšanas parakstot attiecīgo Ierīces pieņemšanas/nodošanas dokumentu ar savu parakstu.,Ssaņemot ierīci pēc servisa pakalpojumu sniegšanas, Klientam jāpārbauda aparāta ārējais stāvoklis uzreiz pie saņemšanas, parakstot pieņemšanas/nodošanas dokumentu, vēlākas pretenzijas netiks pieņemtas.

13. Serviss novērsīs tikai tos defektus, kurus Klients ir uzskaitījis defekta aprakstā. Servisa pakalpojuma sniegšana notiek saskaņā ar ražotāja tehnisko procedūru ar attiecīgām iekārtām, izmantojot rezerves daļas bez defektiem, kuras šīm nolūkam piegādājis ražotājs. Papildu darbu un papildu konstatēto defektu labošanu, kā arī šo darbu un rezerves daļu cenu Serviss rakstiski saskaņo ar Klientu elektroniskajā pastā. Papildu darbi tiek uzsākti un rezerves daļas tiek pasūtītas tikai pēc Klienta jauno cenu aprēķina saņemšanas.

14. Servisa izpildītiem servisa pakalpojumiem ir 3 mēnešu garantija sākot ar brīdi, kad Klients ir saņēmis gatavu Ierīci

15. Ja Klients vēlas, lai gatavā Ierīce tiktu piegādāta uz viņa norādīto adresi, , Klients nodrošina piegādes veidu un to apmaksu. Serviss pēc Ierīces nodošanas piegādes pakalpojuma sniedzējam, neuzņemas atbildību par tālāko rīcību ar Ierīci.

16. Šie, gala patērētājam saistošie servisa noteikumi, stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Servisa tīmekļa vietnē - http://www.istyle.lv/serviss/noteikumi.

17. Gadījuma, ja Servisa pakalpojumu sniegšanas laikā Klients ir informējis Servisu par savu Ierīces piekļuves kodu, pēc servisa pakalpojumu pabeigšanas un Ierīces pieņemšanas Klients apņemas kodu nomanīt uz citu drošu paroli.

Rīga, 2018. gada 24. maijā
SIA „iSTYLE Latvia”Jūsu personas datus, kas norādīti ierīces pieņemšanas aktā, ieskaitot datus par Jums sniegtajiem pakalpojumiem, ar Jūsu piekrišanu apstrādās datu apstrādātājs SIA iSTYLE Latvia, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40203008032, adrese:Marijas iela 1-10, Rīga, LV -1050, Latvija (turpmāk – “Datu apstrādātājs”), klientu datu bāzes administrēšanas nolūkos, lai sniegtu Jūsu pasūtītos pakalpojumus, kā arī pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas nolūkā. Datu apstrāde tiek veikta pēc ražotāja Apple Distribution International (kods 470672, adrese: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,T23 YK84, Īrija, e-pasta adrese privacyeurope@apple.com) (turpmāk – “Datu pārzinis”) norādījuma.  

Personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams to apstrādes mērķu sasniegšanai. 

Datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu līgumus un Datu apstrādātājam saistībā ar pakalpojumu izpildi radušās juridiskās saistības (ES Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (turpmāk – “VDAR”) 6. panta 1. d. b) un c) punkts.).

SIA “iSTYLE” Latvia, būdams personas Datu apstrādātājs, apstrādā datus tikai pēc skaidriem Datu pārziņa norādījumiem, kas tiek sniegti līguma dokumentos, nodrošina apstrādājamo datu konfidencialitāti, īsteno organizatoriskos un tehniskos personas dat

u drošības pasākumus, cenšoties nodrošināt klienta ierīcē esošo personas datu drošību pret nejaušu vai nelikumīgu izpaušanu, tāpat no jebkādas nelikumīgas apstrādes, turklāt nepiesaista un neplāno piesaistīt citus datu apstrādātājus bez iepriekšējas Datu pārziņa piekrišanas. 

Datu apstrādes procesā Datu apstrādātājs ir gatavs palīdzēt Datu pārzinim radīt iespējas klientiem izmantot savas tiesības, t. i., tiesības prasīt, lai Datu pārzinis ļautu iepazīties ar datu subjekta (klienta) personas datiem, tos labot, dzēst vai ierobežot datu apstrādi vai tiesības nepiekrist, ka dati tiktu apstrādāti, kā arī tiesības uz datu pārcelšanu. Lai īstenotu šīs savas tiesības, varat vērsties tieši pie Datu pārziņa vai Datu apstrādātāja.

Datu pārzinis un Datu apstrādātājs ievēro arī citas saskaņā ar VDAR 28. pantu un citu tiesību aktu normām obligātās personas datu apstrādes prasības. 

Jūsu personas dati pēc ražotāja izvēles apkalpošanas un kvalitātes nodrošināšanas nolūkā var tikt nodoti UAB “AVAD Baltic” (uzņēmuma kods 301060619, adrese: Raudondvario pl. 131B, Kauņa) (turpmāk – “AVAD”), Datu pārzinim un / vai saistītajiem grupas uzņēmumiem to mītnes vai darbības veikšanas valstīs (ieskaitot datu nodošanu uz trešajām valstīm saskaņā ar VDAR 49. panta  1. daļas b) un c) punktu) ievērojot VDAR un Apple privātuma politikā (angl. Apple Privacy Policy (skat. norādihttps://www.apple.com/legal/privacy/lv/ )) paredzēto personas datu vākšanas, apstrādes, lietošanas un atklāšanas kārtību.

Ja nepiekrītat personas datu apstrādei, Jums ir tiesības vērsties pie Datu pārziņa, aizpildot sniegto veidlapu: https://www.apple.com/lv/privacy/contact/ vai datu apstrādātāja SIA iSTYLE Latvia, informējot to pa e-pastu info@istyle.lv. Par personas datu apstrādi, ja tā pārkāpj Jūsu personas tiesības, varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.